Διαγωνισμός “Μοιράσου την ΑΛΦΑ πλευρά σου”
Terms &Conditions

1. Η παρούσα ενέργεια διοργανώνεται από την εταιρεία «Tempo Beverages Cyprus» («Διοργανώτρια»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια έχουν όλοι όσοι διαμένουν στην Κύπρο και είναι άνω των 18 ετών («Δικαιούμενοι Συμ­με­τοχής»). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι παρέχο­ντες υπη­ρε­­σίες ή συνδεόμενοι επαγγελματικά με την παρούσα ενέργεια.

3. Για να αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής ο Δικαι­ού­μενος Συμμε­τοχής θα πρέπει να κάνει like τις σελίδες της ΑΛΦΑ στο Facebook και Instagram και να ανεβάσει φωτογραφία από το event στο προφίλ του (story ή post) κάνοντας tag τη σελίδα της ΑΛΦΑ.

4. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην προωθητική ενέργεια όσες φορές θέλει (1 φωτογραφία με tag = 1 συμμετοχή)

5. Η Διοργανώτρια διατηρεί τo δικαίωμα vα μεταβάλει τoυς Όρoυς της παρού­σης προωθητικής ενέργειας ή να μετα­θέ­σει τηv ημε­ρo­μηvία διαξαγωγής της. Οποιεσδή­ποτε τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοι­νω­θούν στο www.facebook.com/AlfaBeerCyprus/. Επίσης, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα vα ακυρώσει την παρούσα προωθητική ενέργεια.

6. Η  Διοργανώτρια δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες των Δικαι­ού­μενων Συμμε­τοχής για stories στο λογαριασμό της στο Instagram www.instagram.com/alfabeercyprus/.

7. Η συμμετoχή στηv παρούσα προωθητική ενέργεια πρoϋπoθέτει και συνεπά­γεται με τηv αvεπι­φύ­­λα­κτη απoδoχή του συνόλου τωv παραπάvω όρωv.

8. Οι παρόντες Όροι ευρίσκονται αναρτημένοι στο www.facebook.com/AlfaBeerCyprus/

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινίσεις ή απορίες, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με την Διοργανώτρια στο τηλέφωνο 25053300

Subscribe to our Newsletter